Instrukcja dla Pracownika / Instruction for Employee

Instruction for Employee

 

1. Basic information.

2. Clothing

3. Tools

4. Flat

5. Work

6. Holidays and medical leave

7. Prepayments and settlements

8. Apartment

 

 

Ad. 1 Basic Information      

Rainer.dk – Danish work agency

Rainer Byggeri – Danish construction company

Address:

Røde Mellemvej 106
2300 København S  
CVR: DK 32 26 03 57
Tel: +45 43 33 21 55
E-mail:
kontakt@rainer.dk

 

 

 

Appointment ONLY AFTER PREVIOUS   ARRANGEMENT.

 

 

We make a phone call or email appointments (We give the date and time if the meeting is accepted we will send confirmation).

 

Contact persons:

Piotr  [+48 730 205 755] or ps@rainer.dk (Mon - Fri 9:00 to 17:00)

- Helps with matters related to the organization of work, accommodation, translation. He is a first contact person.

 

- Jesper Rainer [vikar@rainer.dk]

- The CEO of the employment agency, making payments and settlements , working with the Danish accountant, answers questions about employee remuneration.

 

Natalia Cichulska [nr@rainer.dk] +48791364050

- Responsible for contracts, sends information regarding remuneration

 

 Ad. 2 Clothing

Always use the clothing appropriate to the work performed and boots of the safety standards

- Trousers

- Jacket

- Safety shoes

- Glasses

- Gloves

- Earmuffs

And everything what is required at work

 

 Ad. 3 Tools

You need to have the basic tools to work . Please also take all the necessary tools to do the job. Employees are financially responsible for company tools.

 

 

 Ad. 4 Flat

You should take care of order and harmony in the apartment, consumption of alcohol in larger quantities is allowed only on the day preceding the day off from work, smoking is allowed only outside, use of narcotic drugs is prohibited in a rented house.

 

 

 

Ad. 5 Work

It is forbidden to drink alcohol, smoke tobacco, use intoxicating drugs  while working.

Each employee is charged the cost of commuting to/from work from his / her place of residence.

Employees are financially responsible for improper work performance, lack of qualifications, etc.

 

 6 Days off and medical leave

If you are not at work, you must notify the company the day before you start work or same day one hour before starting work

Phone number: +48 730 205 755, +48 791364050

Return to the country outside the scheduled timetable must be established with the company.

Phone number +48 730 205 755, +48 791364050

 

 7 Prepayments and settlements

Each of the employees must send their e-mail to Natalia: nr@rainer.dk in the subject of the e-mail write your name and last name

Pay slips will be delivered to reported e-mail accounts .

Financial settlements are run exclusively by Rainer.dk or Rainer Byggeri

The settlement period begins on Sunday, mid of the current month for 10 days before the last Thursday of the month and ends in the middle of the following month also on Sunday, 10 days before the last Thursday of the month, after registration, after the settlement period.

1. For any information related to withdrawals, the company head responsible for the settlement:

Jesper Rainer vikar@rainer.dk

2. Settlement of hours together with the form of the hours are directed to the e-mail address: vikar@rainer.dk

In the title we write: NAME AND SURNAME, WORK PLACE, WEEK OF THE CALENDAR YEAR, in the attachment we send the completed and signed form by the customer.

Note: You must get the client's signature on the form with the hours  confirmation of the work done once a week (at the end). The form is made in two copies - one for employee, the second for the customer. The hours form is a confirmation of your work and hours worked. We don’t  give away, lend, donate form to anyone.

Explanation of pay, settlement system, and advance payment.

- The amount of the hourly rate is determined before starting any new project.

(If the employee changes jobs, the hourly rate may change)

- The remuneration may be calculated on the basis of hours worked or the total hours set for the job. Information about the type of employee pay will be given before starting work.

First option: work for hours

An employee will be paid for as many hours as many he worked.(we count actual working hours not hours spent at work )

Option Two: fixed amount

An employee has 500 hours to work, if he gets a job in 400 hours he will continue to receive a 500 payment if he gets a job in 600 hours he will continue to receive payment for 500 hours.

- The amount of  the hourly rate is dependent on the employee’s skills , type of work, and the client. We also inform the employee before starting work.

- The remuneration is calculated by the hour for 10 days before the date of payment (Sunday) in the working month.

- Payment after one billing period is paid on the last Thursday of the month, after completing employee’s registration. The settlement period is from / to Sunday falling out in the middle of the month (e.g. January 2017 - 15, February 2017 - 19, March 2017 - 19, etc.).

SKAT registration can take up to 6 weeks, is required to pay a salary

Example of settlement for the settlement period

- If the employee commences work this month, for example, January 10, 2017, we will count the days between January 10 and January 15, 2017, and pay the last Thursday of January (10 days later) for 6 working days. Until February 15, 2017, it will be paid in the last Thursday, February 2017.

- It is necessary  to send a list of hours signed by an authorized person till the end of the week

- Cash advance  applies only to new employees who do not have a CPR number. Administration fee is 250 DKK. The time and place of delivery or receipt of money is determined by the boss.

- After the initial advance will not be next.

- The first payment will be credited to the Danish bank account if CPR number has been issued or paid in cash in DKK if CPR number has not been issued.

- After receiving CPR number, Danish  account should be opened for the  payment.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 Flat

Each employee is required to pay for the rental of the apartment (the shortest billing period is 2 weeks), the estimated cost of the apartment is 3000 DKK per month. The company charges a one month deposit. The deposit is withdrawn from two or three payouts in installments.

 

Rainer.dk SMBA

Røde Mellemvej 106
2300 København S
CVR: DK 32 26 03 57
Tel: +45 43 33 21 55
E-mail:
kontakt@rainer.dk

 

 

RAINER Byggeri

Røde Mellemvej 106
2300 København S  
CVR: DK 32 26 03 57
Tel: +45 43 33 21 55
E-mail:
kontakt@rainer.dk

 

 

Instrukcja dla Pracownika

 

1. Informacje podstawowe.

2. Odzież

3. Narzędzia

4. Mieszkanie

5. Praca

6. Dni wolne oraz zwolnienia

7. Przedpłaty oraz rozliczenia

8. Mieszkanie 

 

 

Ad. 1 Informacje Podstawowe

Rainer.dk s.m.b.a. – duńska agencja pracy
Rainer Byggeri - duńska firma budowlana

Adres:

Røde Mellemvej 106
2300 København S  
CVR: DK 32 26 03 57
Tel: +45 43 33 21 55
E-mail:
kontakt@rainer.dk

 

 

Godziny spotkań dla pracowników – tylko  po umówieniu spotkania

 

Umawiamy się telefoniczne lub mailowo (Podajemy datę oraz godzinę, jeśli spotkanie zostanie zaakceptowane wyślemy potwierdzenie).

 

Osoby kontaktowe:

Piotr  [ +48 730 205 755] lub ps@rainer.dk  (pn – pt od 9:00 do 17:00)

- Pomaga w sprawach związanych z organizacją pracy, zakwaterowaniem, tłumaczeniami. Jest osoba pierwszego kontaktu.


Jesper Rainer [ vikar@rainer.dk ]

- Szef agencji pracy, prowadzący rachunkowość oraz rozliczenia, współpracujący z Duńską Księgową, Odpowiada na pytania odnośnie wynagrodzeń pracowniczych. 

 

Natalia Cichulska [ nr@rainer.dk ] +48 791364050

-Odpowiada za kontrakty oraz wysyła informację na temat wynagrodzeń.

 

Ad. 2 Odzież 

Należy zawsze stosować odzież roboczą adekwatną do wykonywanej pracy oraz buty robocze spełniające normy BHP

         - Spodnie

         - Kurtka

         - Buty bezpieczne

         - Okulary

         - Rękawice

         - Nauszniki
oraz wszystko co jest potrzebne w danej rodzaju pracy

 

Ad. 3 Narzędzia

Należy mieć przy sobie podstawowe narzędzia do pracy. Proszę także o zabranie wszystkich niezbędnych narzędzi do wykonania pracy. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność finansowa za narzędzia firmowe.

 

Ad. 4 Mieszkanie

Należy dbać o porządek i ład w mieszkaniu, spożywanie alkoholu dozwolone jest tylko w dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, palenie papierosów dozwolone jest tylko na zewnątrz, zabrania się stosowania używek odurzających w wynajmowanym domu.
Również w umowie o wynajem domu.

 

Ad. 5 Praca 

Zabrania się PICIA alkoholu , PALENIA, stosowania ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH podczas trwania pracy.

Każdy z pracowników ponosi koszty dojazdów do/z  pracy z miejsca zamieszkania. 

Pracownicy ponoszą odpowiedzialność  finansową za niewłaściwe wykonanie pracy, brak kwalifikacji itd.

 

Ad. 6 Dni wolne oraz zwolnienia

W wypadku niestawienia się w pracy należy powiadomić firmę dzień wcześniej lub tego samego dnia godzinę przed rozpoczęciem pracy. 

Nr telefonu: +48 730 205 755, +48 791364050

Powrót do kraju poza planowanym harmonogramem musi zostać ustalony z firmą. 

Nr telefonu +48 730 205 755, +48 791364050

 

Ad.  7 Przedpłaty oraz rozliczenia

Każdy z pracowników musi przesłać swój adres e-mail do Pani Natalii: nr@rainer.dk w tytule wpisujemy imię i nazwisko – e-mail. 

Na zgłoszony e-mail dostarczane będą rozliczenia. 

Rozliczenia finansowe prowadzone są wyłącznie przez firmę Rainer.dk lub Rainer Byggeri

Okres rozliczeniowy rozpoczyna się w niedzielę, w połowie bieżącego miesiąca na 10 dni przed ostatnim czwartkiem miesiąca i kończy się w połowie następnego miesiąca także w niedzielę, na 10 dni przed ostatnim czwartkiem miesiąca, po zakończonej rejestracji, po okresie rozliczenia.

1.    Na wszelkie informacje związane z wypłatami odpowiada szef firmy prowadzący rozliczenia: 

         Jesper Rainer vikar@rainer.dk

2.    Rozliczenia godzin wraz z formularzem godzin kierujemy pod adres e-mail: vikar@rainer.dk

         W tytule wpisujemy: IMIĘ I NAZWISKO, MIEJSCE PRACY, TYDZIEŃ ROKU KALENDARZOWEGO, w załączniku przesyłamy wypełniony i podpisany formularz przez klienta. 

Uwaga: należy raz w tygodniu (na koniec) uzyskać podpis klienta na formularzu z godzinami potwierdzającymi wykonaną pracę. Formularz sporządzamy w dwóch kopiach – jedna dla pracownika druga dla klienta. Formularz godzin jest potwierdzeniem  pracy oraz przepracowanych godzin. Nie oddajemy, pożyczamy, przekazujemy formularza nikomu.

Wyjaśnienie do wynagrodzenia, system rozliczeniowy, oraz zaliczki.

- Wysokość stawki godzinowej ustalana jest przed każdym nowo rozpoczynającym się projektem. 

(jeśli pracownik zmienia miejsce pracy stawka za godzinę może ulec zmianie)

- Wynagrodzenie może być liczone na podstawie przepracowanych godzin, lub od całości godzin ustalonych na daną pracę. Informacje o rodzaju zapłaty pracownik otrzyma przed rozpoczęciem pracy.

opcja pierwsza: praca na godziny 

ile godzin przepracuje pracownik za tyle będzie miał zapłacone.(liczymy godziny pracy a nie godziny pobytu w pracy)

opcja druga: ustalona kwota

pracownik ma na wykonanie pracy 500 godzin, jeśli wykona pracę w 400 godzin nadal otrzyma zapłatę za 500, jeśli wykona pracę w 600 godzin nadal otrzyma zapłatę za 500 godzin.

- Wysokość stawki godzinowej uzależniona jest od umiejętności pracownika, rodzaju pracy, oraz klienta. O stawce informujemy pracownika także przed rozpoczęciem pracy. 

- Wynagrodzenie naliczane jest za godziny na 10 dni przed terminem zapłaty (do niedzieli) w przepracowanym miesiącu.

- Wypłata po przepracowanym okresie rozliczeniowym wypłacana jest w ostatni czwartek miesiąca, po zakończonej rejestracji pracownika. Okres rozliczeniowy liczony jest od/do niedzieli wypadającej po środku miesiąca (np. sty 2017 - 15,luty 2017 - 19, marzec 2017 - 19 itd.)

Rejestracja w systemie SKAT może trwać do 6 tygodni, jest konieczna do wypłaty wynagrodzenia

Przykład rozliczenia dla okresu rozliczeniowego 

- jeśli pracownik rozpocznie pracę w bieżącym miesiącu np. 10 stycznia 2017, to do rozliczenia zaliczymy dni od 10 stycznia do 15 stycznia 2017, wypłata zaś będzie w ostatni czwartek stycznia (10 dni później) za 6 przepracowanych dni, reszta wypłaty od 16 stycznia 2017 do 15 lutego 2017 zostanie wypłacona w ostatni czwartek lutego 2017. 

- w przypadku wystawienia faktury przez podwykonawcę płatność następuje 7 dni po zaakceptowaniu pracy przez zleceniodawcę

- Należy pod koniec tygodnia wysłać listę z godzinami podpisaną przez upoważnioną osobę. 

- Zaliczka możliwa jest gdy duński numer pesel nie jest gotowy. Oplata administracyjna wynosi 250 DKK. Czas i miejsce dostarczenia lub odbioru pieniędzy określa szef. 

- Po pierwszej zaliczce nie będzie kolejnych. 

- Pierwsza wypłata, zostanie przelana na duńskie konto bankowe w przypadku posiadania numeru CPR lub wypłacona gotówką w DKK jeśli pracownik nie posiada numeru CPR
- Po otrzymaniu numeru CPR, należy otworzyć Duńskie konto. 

 

 Ad.  8 Mieszkanie

 Każdy z pracowników zobowiązany jest zapłacić za wynajem mieszkania (najkrótszy okres rozliczeniowy obejmuje  2 tygodnie), przypuszczalny koszt mieszkania to 3000 DKK za miesiąc. Firma pobiera depozyt w wysokości jednego czynszu. Depozyt odciągany jest z dwóch lub trzech wypłat w ratach.

 

Rainer.dk S.M.B.A.

Røde Mellemvej 106
2300 København S  
CVR: DK 32 26 03 57
Tel: +45 43 33 21 55
E-mail:
kontakt@rainer.dk

 

 

RAINER Byggeri

Røde Mellemvej 106
2300 København S  
CVR: DK 32 26 03 57
Tel: +45 43 33 21 55
E-mail:
kontakt@rainer.dk

 

 

 

 

 Rainer.dk S.M.B.A.

Kongelysvej 11
5000 Odense C
CVR: DK 32 26 03 57
Salgsafdelingen: +45 22 30 42 58
E-mail: vikar@rainer.dkRAINER

Księcia Bogusława X 45/8
70-440 Szczecin
NIP: PL 852 243 64 85
CVR: DK 12 33 41 25
Rekruttering: +48 791 364 050
E-mail: job@rainer.dk